ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website hierna “Klant” genoemd afgesloten met KMS bv (Food ’n Style), gevestigd op de Olmsebaan 56, 2450 Meerhout, BTW nr BE0847.373.489, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (hierna genoemd “Food ’n Style”.  Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant.  Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Food ’n Style aanvaard zijn.  Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de Klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2

Een verkoopovereenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de button “Bestellen”.

Artikel 3

Uit de aard van de verkochte producten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor de Klant overeenkomstig Art. VI.53 van het Wetboek Economisch Recht niet beschikt over een herroepingsrecht.  Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige herroepingstermijn.

Artikel 4

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 5

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 6

Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart, bankapp of debetkaart.  Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 7

De wijze van levering wordt door de Klant aangeduid bij bestelling. 

Food ’n Style doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst.  De Klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft.  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien Food ‘n Style een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de Klant hier onverwijld van in kennis gesteld.  Food ’n Style zal vervolgens in samenspraak met de Klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen.  De voorziene leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.                                                                                                                                     

Food ’n Style kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

Artikel 8

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in België.  De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Artikel 9

Ondanks het feit dat de catalogus en website met grote zorgvuldigheid worden samengesteld en bijgehouden, is het soms mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Bij specifieke vragen over het te bestellen product verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met Food ’n Style.  Food ’n Style is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Food ’n Style is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 10

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Food ’n Style.  Indien producten van je bestelling pas geleverd worden na onbepaalde tijd en indien dit aangeduid staat op de website, zal je volledige bestelling pas vertrekken of beschikbaar zijn voor afhaling van zodra alle producten voorradig zijn.

Artikel 11

Food ’n Style is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 12

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres of worden door de Klant opgehaald bij Food ’n Style.  Wijze van levering wordt voorafgaandelijk bij bestelling correct aangeduid door de Klant.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de Klant.

Artikel 13

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 14

De consument geniet een wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
De Klant dient vooraf contact op te nemen met Food ’n Style waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Food ’n Style.
Elk gebrek dient binnen 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, verergering van de toestand wegens nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal commercieel of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door Food ’n Style aangewezen derde.

Artikel 15

Food ’n Style verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van de overeenkomst mogelijk te maken.
De klantgegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.
De Klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of Food ’n Style te verzoeken deze niet meer te gebruiken.
De Klant kan weigeren dat Food ’n Style zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen.  Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij Food ’n Style.

Artikel 16

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Food ’n Style om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 17

Bij klachten of vragen kan de Klant contact opnemen met Food ’n Style als volgt:

Per e-mail via info@foodnstyle.be

Per telefoon via 0474/757910

Artikel 18

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.  Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Turnhout bevoegd.

 

 

 

 

Food n Style - Logo

Olmsebaan 56 ​- 2450 Meerhout
info@foodnstyle.be
+ 32 (0)474 75 79 10
BE 0847.373.489